Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

राहादानी सम्बन्धमा


MRP लिन आउने सम्बन्धमा सूचना

मिति २०७६ साल मंसिर २० गते देखि पुस २ गतेसम्म संकलन गरिएको MRP राहदानी तयार भई आई सकेको हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई आफ्नो सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दस्तुर वापत बुझाइएको राजस्वको बैँक भौचर र एक प्रति फोटो लिई आफ्नो MRP राहदानी बुझी जानुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
राहदानी तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा,
मलंगवा, सर्लाही ।
फोन नं.:- ०४६–५२०१७७