Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रकासन

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ () र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशित विवरण

)  कार्यालयको स्वरुप र प्रकृति

  जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा र सुब्यबस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य कार्य हो। यस कार्यालयका काम, कर्तब्य र अधिकारहरुलाई मूलत: स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले ब्यबस्था गरेको छ। जिल्लामा बिकास निर्माण कार्यहरुको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न समन्वय र सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन, आपूर्ति व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अनुगमन, प्रचलित कानूनमा तोकिएका विषयहरुमा न्याय निरुपण, आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कार्यहरु सम्पादन गरी जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीले यस जिल्लालाई शान्त, सुरक्षित र समुन्नत बनाउने दुरदृष्टि (vision) का साथ विधिको शासन अवलम्वन गरी शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको माध्यमद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्यहरु (Goals) लिएर काम गरिरहेको छ। यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि यस कार्यालयले सुरक्षा निकायहरुको समन्वयात्मक परिचालनद्वारा जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ बनाउने, जिल्लामा विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, विपद्को एकीकृत र समन्वयात्मक व्यवस्थापन गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने र पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यहरु (objectives) लाई आत्मसात गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उद्देश्य:

      जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धनको संरक्षण गर्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख उद्देश्य रही आएको छ । यसका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रही सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी बनाई नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने समेतका उद्देश्यहरु रहेका छन् ।

)  कार्यालयको कामकर्तव्य र अधिकार

            जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने भएको हुदाँ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतका अन्य ऐन कानूनहरुले तोके बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले सम्पादन गर्ने मुख्य–मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:

 • शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्य ।
 • जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको समन्वय एवं अनुगमन ।
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य तथा प्रतिलिपी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य।
 • राहदानी सिफारिश तथा वितरण ।
 • बिबाह दर्ता सम्बन्धी कार्य, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • नाबालक परिचयपत्र जारी गर्ने  तथा प्रतिलिपि दिने कार्य ।
 • साबिकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी ।
 • हातहतियार नवीकरण, हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि ।
 • संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सम्बन्धी: संस्था दर्ता र प्रमाण पत्र, संस्था नविकरण, संस्थाको विधान संशोधन, जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति, पत्रपत्रिका दर्ता, छापाखाना संचालन स्वीकृति ।
 • नाम, थर, उमेर फरक परेको सिफारिस ।
 • कुनै व्यहोरा प्रमाणित गर्ने ।
 • बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्य ।
 • तोकिएका न्यायिक कार्य ।
 • अन्य निकायलाई नतोकिएका कार्यहरु ।

)  यस कार्यालयमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

यस कार्यालयमा रहने कर्मचारी दरबन्दी विवरण अनुसूची १ मा राखिएको छ ।

)  यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

 • जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्य अनुरुप कुनै व्यक्तिले शान्ति सुरक्षा माग गरेमा     विश्लेषण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गर्ने ।
 • राहदानी सिफारिश तथा वितरण गर्ने ।
 • बिबाह दर्ता सम्बन्धी ।
 • नाबालक परिचयपत्र  ।
 • नाम, थर, उमेर फरक परेको सिफारिस ।
 • पेन्सनरको लागि आवश्यक शिफारिस ।
 • कुनै व्यहोरा प्रमाणित गर्ने ।
 • हातहतियार ईजाजत तथा नवीकरण ।
 • संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना दर्ता ।
 • अन्य आबश्यक प्रशासनिक कार्यहरु ।
 • ऐनले तोके बमोजिमका न्यायिक कार्य ।

 

)  सेवा प्रदान गर्ने शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

नागरिकता शाखा

नागरिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको के हो ?

नागरिकता कुनै पनि राज्यको वैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न व्यक्तिलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो ।

नागरिकताको परिचय

नागरिक राज्यको अभिन्न अंग हो । राज्यबाट प्राप्त हुनसक्ने सामाजिक, नागरिक, वैयक्तिक, राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्‍चित कर्तव्य भएका व्यक्तिहरुलाई नागरिक भनिन्छ । साधारणतया संविधान अनुसार त्यस राष्ट्रमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशज वा जन्मको आधारमा स्थायी बसोबास गरेका नाताले दिने नागरिक अधिकारलाई नागरिकता भनिन्छ ।

नेपालमा नागरिकताको किसिम

नेपालमा देहाय बमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ;-

 • बंशज
 • जन्मको आधार
 • अङ्गीकृत
 • सम्मानार्थ

नागरिकताको लागि लाग्ने दस्तुर

नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारद्वारा नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ । निवेदनमा रु १०।- को टिकट बाहेक यसका लागि अन्य कुनै किसिमको सेवा शुल्क र दस्तुर लाग्दैन ।

नागरिकता पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु

 • तोकिएको ढाँचामा पुरा शुद्ध विवरण भरी स्थानीय तहको तोकिएको पदाधिकारीको सिफारिस सहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • निवेदनसाथ तोकिएबमोजिमका प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • निवेदन नेपाली नागरिकले मात्र दिन सक्नेछन् ।
 • अंगिकृत नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडी जन्मेको सन्तान नेपाली पुरुषसंग विवाह भएको विदेशी महिला र तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेका विदेशी नागरिकले अंगिकृत नागरिकताको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
 • निवेदनमा नाम, थर, जात, बाबुको नाम, ठेगाना, राष्ट्रियता लगायतका विवरण गलत दिनुहुदैन । ठिक साँचो व्यहोरा भरेर निवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।

नागरिकता रद्द गर्नसक्ने अवस्था

 • झुठो विवरण दिइ नागरिकता प्रमाणापत्र लिएमा ।
 • नाम, थर, जात, ठेगाना, बावुको नाम, राष्ट्रियता ढाँटेमा ।
 • गैर नेपालीले नेपाली बंशज नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा ।

नागरिकता कायम नरहने अवस्था

 • कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा ।
 • नेपाली नागरिकता त्याग गरेको सूचना दर्ता गरेमा ।
 • नेपाली नागरिकताबाट हटार्इएमा एकै साथ नेपाली र विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफु सोह्र वर्ष पुगेको दुर्इ वर्ष भित्र नेपाली नागरिकता नरोजेमा ।

सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरु:

१) प्रजिअ मोहनबहादुर जि.सी.

२) प्रशासकीय अधिकृत राम नरेश राम, प्रशासकीय अधिकृत हरि किशोर प्रसाद चन्द्रवंसी र प्रशासकीय अधिकृत     दिपक दाहाल

३) नासु विश्वनाथ राय

४) नासु रन्जित साह

राहदानी शाखा

राहदानी बनाउन र लिनको लागि आवश्यक कागजपत्रहरू

१. तोकिएको ढाँचाको निवेदन सहित पुरानो राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

२. तोकिएको दस्तुर ।

३.सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।

अन्य जिल्लाको नागरिकता भए थप कागजात
  - बसाईसराईको प्रमाणपत्र
  - जग्गाधनी पूर्जा
  - नागरिकता लिएको जिल्लाले ना.प्र.प.को अभिलेख प्रमाणित गरेको पत्र ।

 - विवाहदर्ता (महिलाको हकमा)
नोट:    आवेदन फाराम पेश गर्दा आवेदक कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरु:

१) प्रजिअ मोहनबहादुर जि.सी.

२) प्रशासकीय अधिकृत दिपक दाहाल

३) ना.सु. मिन बहादुर लुंगेली

संस्था दर्ता शाखा

संस्था दर्ता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

१.      आम भेलाको निर्णय प्रतिलिपि ।
२.      आम भेलाको तर्फबाट तदर्थ समितिको पदाधिकारी (कम्तीमा ७ जना) गठन ७ जना देखि माथि १७     जनासम्म ।
३.      तदर्थ समितिको पदाधिकारी को ना.प्र पत्रको प्रतिलिपि ।
४.   सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस ।
५.      गाउँ पालिकाको सिफारिस (मठ मन्दिरको हकमा) मुचुल्का सहित ।
६.      स्वीकृत ढाँचामा विधान ३ प्रति ।
७.      रित पूर्वकको निवेदन (अनुसूची-१ बमोजिम) ।

८.   तोकिएको संस्था दर्ता शुल्क ।

 संस्था नवीकरण गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

१.      संस्थाको वार्षिक साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपि

२.      लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (प्रत्येक आ.ब.को)

३.      संस्थाको बार्षिक प्रगति विवरण

४.      सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस

५.      कर चुक्ता प्रमाण (प्रत्येक आ.ब.खुल्ने गरी)

६.      निवेदन (संस्थाको लेटर प्याडमा)

७.   तोकिए बमोजिमको नवीकरण शुल्क

८.   चौमासिक प्रगति विवरण समेत

सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरु:

१) प्रजिअ मोहनबहादुर जि.सी.

२) प्रशासकीय अधिकृत दिपक दाहाल

३) ना.सु. रमेश यादव

प्रशासन शाखा

यस शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

१) नाबालक परिचयपत्र र प्रतिलिपी

२) शरणार्थी परिचयपत्र तथा यात्रा अनुमति

३) नाम, थर, उमेर फरक परेको सिफारिस

 • ) कुनै व्यहोरा प्रमाणित गर्ने
 • ) हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी
 • ) हातहतियार नवीकरण, हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपी
 • )  पत्रपत्रिका तथा छापाखाना दर्ता

सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरु:

१) प्रजिअ मोहनबहादुर जि.सी.

२) प्रशासकीय अधिकृत दिपक दाहाल

३) ना.सु. रमेश यादव

मुद्दा शाखा

यस शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

१) कानून बमोजिम यस कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सरकार वादी मुद्दाहरु तोकिएको प्रकृयाबमोजिम दर्ता गर्ने।

२) बयान लिने, साक्षी बकपत्र गराउने, तारेख तोक्ने, पेशी तोक्ने, फैसला भएपछि प्रतिलिपी दिने ।

सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरु:

१) प्रजिअ मोहनबहादुर जि.सी.

२) प्रशासकीय अधिकृत दिपक दाहाल

३) ना.सु. राज कुमार थापा

लेखा शाखा

यस शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

 • ) तोकिए अनुसारको राजश्व, दण्ड जरिवाना, धरौटी रकम, प्रशासनिक शुल्क,  राहदानी शुल्क बुझ्ने ।

सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरु:

१) प्र.जि.अ. मोहनबहादुर जि.सि.

२) लेखापाल रामस्वार्थ महतो

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

यस कार्यालयको नागरिक वडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसूची २ मा राखिएको छ ।

)  निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

 • प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिमका नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने, राहदानी सिफारिश गर्ने, प्रकृया पूरा गरी संस्थाको नवीकरण गर्ने जस्ता अधिकार प्राप्त निर्णयहरु सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने ।
 • सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पेश गरेका विषयहरु र कानूनले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनु पर्ने निर्णयहरुको सम्बन्धमा तोकिएको प्रकृया बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गर्ने ।

 निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

क. कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवाका सम्बन्धमा: सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उजुरी सुन्ने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको मुद्दाका फैसलाका सम्बन्धमा चित्त नबुझेमा कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्नुपर्ने ।

ख. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिने सूचना सम्बन्धमा: सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा दफा ९ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिने र प्र.जि.अ.ले उजुरी सुन्ने ।

सम्पादन गरेको कामको विवरण

यस २०७६ बैशाखदेखि आषाढ मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु अनुसूची-३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

१०सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको नाम र पद

क) सूचना अधिकारीको नाम:  हरि किशोर प्रशाद चन्द्रवंसी       पद: प्रशासकीय अधिकृत

ख) कार्यालय प्रमुखको नाम:  मोहनबहादुर जि.सी.                 पद: प्रमुख जिल्ला अधिकारी

११) आम्दानीखर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण आ.ब. २०७६/०७७ को श्रावण महिना देखी असोज मसान्तसम्म ।

१. ब.उ.शि.नं.: ३१,४९२०११३ (चालु)

बार्षिक बजेट

१७७१७०००।००

निकासा/खर्च

२०८९९५९।७८

बजेट बाँकी -‍तलब भत्तामा खर्च नभएको_

१४४५९६७४।७०

२. ब.उ.शि.नं. : ३१४०१६४ (पूँजीगत तर्फ)

बार्षिक बजेट

१०२०००००।००

निकासा/खर्च (तिन महिनामा खर्च नभएको)

००

बजेट बाँकी -‍भवन निर्माणमा खर्च नभएको_

००

३. ब.उ.शि.नं. : ३४९०११३ (शान्ति चालु तर्फ)

बार्षिक बजेट

-

निकासा/खर्च

-

बजेट बाँकी -‍खर्च नभएको_

-

४. ब.उ.शि.नं. : 3141063 चालु (राहत जीवन निर्वाह भत्ता तर्फ)

बार्षिक बजेट

२९८०००।००

निकासा/खर्च

 

व.उ.शि.नं. ३०६०१२३

बार्षिक बजेट

-

निकासा/खर्च

-

५. राजश्व तर्फ : 

संस्था दर्ता/नविकरण

 

हात हतियार इजाजत दस्तुर

 

परीक्षा दस्तुर

 

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क

 

प्रशासनिक शुल्क (१४३१२)

 

प्रशासनिक शुल्क (१४५२२)

 

राहदानी दस्तुर

 

कुल जम्मा

 

६. धरौटी तर्फ

 

रकम बाँकी धरौटी

 

गत आ.व. को जिम्मेवारी :

५६२३७७४।४९

आ.व. ०७६/०७७ (चालु) आ.व.को आम्दानी ३ महिनाको आम्दानी (असोज महिना सम्मको)

२५५०००।००

असोज महिना सम्मको धरौटी सदरस्याहा

९५२५०।००

चालु आ.व.मा धरौटी फिर्ता

००।००

बैंक अनुसार बाँकी

५७८३५२४।४९

७. दैवी प्रकोप र व ६/०१ तर्फ

१. आय तर्फ :

गत वर्षको जिम्मेवारी :

४३९६०१८९।३८

आ.व. ०७६।७७ मा प्राप्त आम्दानी

००।००

जम्मा

४३९६०१८९।३८

व्यय तर्फ(चालु आ.ब.)

३२६५००।००

बैंक बाँकी

४३६३३६९८।३८

प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष(विविध ख ६ ६६६ तर्फ)

बार्षिक वजेट

१३४८४७१।००

खर्च

३४८४७१।००

वाँकी                                                                  १००००००।००

वार्षिक बजेट

 

बार्षिक बजेट ३१४०१७३

बार्षिक बजेट

 

खर्च

 

 

१२) यस कार्यालयको वेबसाइट

http://daosarlahi.moha.gov.np

१३) सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सूचना दिइएको विषय

 • आ.व. २०७६/०७७ को साउनदेखि असोज मसान्तसम्म यस कार्यालयमा कुनै सूचना माग नभएको ।

१४) सूचनाहरु अन्य निकायबाट प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको विवरण

 • श्री गृह मन्त्रालय ।
 • श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २ जनकपुरधाम, धनुषा
 • श्री आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. २ जनकपुरधाम, धनुषा
 •  

यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी नामावली

सि.न.

कर्मचारीको नामथर

पद

सम्पर्क नम्बर

कैफियत

 1.  

श्री  मोहनबहादुर जि.सि.

प्र.जि.अ.

9854077777

 

 1.  

श्री  हरि किशोर प्रसाद चन्द्रवंसी

प्र.अ.

9849209403

 

 1.  

श्री  दिपक दाहाल

प्र.अ.

9842248756

 

 1.  

श्री  राम नरेश राम

प्र.अ.

9864062756

 

 1.  

श्री  राज कुमार थापा

ना.सु.

9844149800

 

 1.  

श्री  रन्जित साह

ना.सु.

9844402045

 

 1.  

श्री  रामस्वार्थ महतो

लेखापल

9844207775

 

 1.  

श्री  शैलेन्द्र महतो

ना.सु.

9816828808

 

 1.  

श्री  विश्वनाथ राय

ना.सु.

9861040581

 

 1.  

श्री  रमेश कुमार यादव

ना.सु.

9841828302

 

 1.  

श्री  मिन बहादुर लुंगेली

ना.सु.

9844402954

 

 1.  

श्री  संजित कुमार राय

खरिदार

9845663610

 

 1.  

श्री  विश्वनाथ अधिकारी

खरिदार

9854040944

 

 1.  

श्री  सिताराम पंडित

खरिदार

9815845090

 

 1.  

श्री  अंगेश कुमार साह

खरिदार

9844243674

 

 1.  

श्री  मिथलेश चौधरी

खरिदार

9865148106

 

 1.  

श्री महेश कुमार मण्डल

स.क.अ.

9860748733

 

 1.  

श्री रामेश्वर महतो

ह.स.चा.

9844046572

 

 1.  

श्री विश्वनाथ राय

ह.स.चा

9844018677

 

 1.  

लेक प्रसाद भट्टराइ

का.स.

9844140340

 

 1.  

श्री मुकेश कुमार यादव

क.अ.

9814848567

 

 1.  

श्री सिता कोइराला

का.स.

9824824440

 

 1.  

श्री राज कपुर यादव

का.स.

9817840504

 

 1.  

श्री फेकन पंडित

का.स.

9814832555

 

 1.  

श्री भगवती कुमारी न्यैपाने

का.स.

9844087833

 

 1.  

श्री रामविश्वास चौधरी

का.स.

9844095334

 

 1.  

श्री सागिर मंसुर

का.स.

9844139948

 

 1.  

श्री सिताराम पंडित

का.स.

9807697917

 

 1.  

श्री महेश मेस्तर

का.स.

9817624967

 

 1.  

श्री सुनिल पंडित

का.स.

9844205835

 

 1.  

श्री आस्तिक कुमार साह

सुपर भाइजर

9846656229

 

 1.  

श्री गायत्री मंडल

सुपर भाइजर

9864016569

 

अनुसूची-२

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही जिल्लाको नागरिक बडापत्र

(Citizen Charter)


क्र.

सं.

कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

गुनासो

सुन्ने अधिकारी

कोठा नं.

कैफियत

१.

निवेदन वा जानकारी

शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन वा जानकारी

तुरुन्त

निवेदन भए रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./ प्र.अ.

शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

 

 

अदालतको कार्यक्षेत्र वा अन्य अधिकार क्षेत्रको निवेदन वा जानकारीका सम्बन्धमा तत् तत् निकायमै जानुपर्नेछ ।

( शान्ति सुरक्षाको निवेदन नमुना डाउनलोड मा उपलब्ध छ ।)

 

२.

वंशज नेपाली नागरिकता

१. अनुसूची १ को फाराममा न.पा./गा.पा. वा स्थानिय निकायको सिफारिस

२. बाबुको ना.प्र. र विवाहित महिला भए पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि । सो नभए दाजु वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको प्रतिलिपि ।

३. पिता वा पतिको ना.प्र.बाट भिड्ने व्यक्तिबाट सनाखत, सो नभए दाजु वा भाई वा नजिकको अभिभावकको सनाखत ।

४. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने प्रमाणहरु ।

५. एस.एल.सी.उत्तीर्ण गरेको भए चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धांकको प्रतिलिपि/जन्ममिति खुल्ने प्रमाण (शैक्षिक/जन्म दर्ता)

६. फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ३ प्रति)

बसाई सराई गरी आउनेको हकमा देहायको थप प्रमाणः-

१. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाईसराईको प्रमाणपत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ।

३. नक्शा पास प्रमाणपत्र

४. पानी, बिजुली, टेलिफोन महशुल कार्ड जस्ता प्रमाण

प्रमाण पुगेमा उसै दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./ प्र.अ.

शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

 

 

 

 

 

 

 १२

 

२.१

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

१. अनुसूची ७ को फाराम स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस ।

२. पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि ।

३. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणको प्रतिलिपि ।

४. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण हुलाक रसिद सपथ ग्रहण पत्र (यसको नमूना  फाराम डाउनलोडमा हेर्नुहोस)

५. पतिको सनाखत, पति नभएमा तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको सनाखत र निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

६. फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ३ प्रति)

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./ प्र.अ.

शाखा हेर्ने ना.सु.