Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

दैनिक कार्य प्रगति विवरण

आज मिति २०७६।११।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीबाट सम्पादित कार्य प्रगति विवरण सम्पादित कार्यको संख्यात्मक कार्य विवरण :

(क) नयाँ नागरिकता

 १) नयाँ नागरिकताः   

                                      (क) बंशजः ४१                 (ख) बैबाहिक अंगीकृत : ४

 (२) प्रतिलिपि नागरिकताः १९

(३) राहदानी 

               (१)साधारण सिफारिसः १०           (२) द्रुतसिफारिसः ५          (३) राहादानी वितरणः १३ 

(४) प्रशासन सम्बन्धी

                क)समावेशी प्रमाणित/सिफारिस:  ३         (ख) नाबालिक परिचयपत्र : ०      (ग) सवारी पास:०

                 (घ) संस्था नविकरणः०                            (ङ) ठाडाे उजुरीः ३                 (च) अन्य सिफारिसः ‍२

                 (छ) हातहतियार नामसारी :०                 (ज) हातहतियार नवीकरण :०     (झ) चालचलनः ०

                 (ञ) निर्णय पर्चा : ०                               (ट) संस्था दर्ताः ०  

(५) मुद्दा सम्बन्धीः  (क) म्याद थपः २                         (ख) नयाँ मुद्दा दर्ताः ०                    (ग)  मुद्दा फैसलाः १ 

                           (घ) क्षतिपुर्तिः ०                         (ङ)  ज्ञापनपत्र ०