Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही

मलंगवा

राहादानी सम्बन्धमा

MRP लिन आउने सम्बन्धमा सूचना

मिति २०७६ साल मंसिर २० गते देखि पुस २ गतेसम्म संकलन गरिएको MRP राहदानी तयार भई आई सकेको हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई आफ्नो सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दस्तुर वापत बुझाइएको राजस्वको बैँक भौचर र एक प्रति फोटो लिई आफ्नो MRP राहदानी बुझी जानुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
राहदानी तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा,
मलंगवा, सर्लाही ।
फोन नं.:- ०४६–५२०१७७